Problem ID Title Solved Submit Pass Rate
15211.4-01:判断数正负792146753.988%
15221.4-02:输出绝对值567172132.946%
15231.4-03:奇偶数判断825107177.031%
15241.4-04:奇偶ASCII值判断60995563.770%
15251.4-05:整数大小比较706205934.288%
15261.4-06:判断是否为两位数1027171060.058%
15271.4-07:收集瓶盖赢大奖724106168.238%
15281.4-08:判断一个数能否同时被3和5整除66891872.767%
15291.4-09:判断能否被3,5,7整除541101253.458%
15301.4-10:有一门课不及格的学生632160639.352%
15311.4-11:晶晶赴约会61493365.809%
15321.4-12:骑车与走路503140435.826%
15331.4-13:分段函数52994855.802%
15341.4-14:计算邮资42489747.269%
15351.4-15:最大数输出600101659.055%
15361.4-16:三角形判断586102357.283%
15371.4-17:判断闰年571117748.513%
15381.4-18:点和正方形的关系49271269.101%
15391.4-19:简单计算器46196247.921%
15401.4-20:求一元二次方程的根175103016.990%
15411.4-21:苹果和虫子2409113236.131%