OJ推荐: OpenJudge CCFOJ CF 51NOD LOJ AtCoder 牛客网 计蒜客 洛谷

常用链接: 图论工具 文本工具 几何工具 实名认证 资源下载 签到与排名 网课签到


问题 2619. -- 树的统计

2619: 树的统计

时间限制: 1 Sec  内存限制: 128 MB
提交: 24  解决: 12
[上一题][提交][讨论版][状态][下一题][正确][下一题]

题目描述

输入

输出

样例输入

4
1 2
2 3
4 1
4 2 1 3
12
QMAX 3 4
QMAX 3 3
QMAX 3 2
QMAX 2 3
QSUM 3 4
QSUM 2 1
CHANGE 1 5
QMAX 3 4
CHANGE 3 6
QMAX 3 4
QMAX 2 4
QSUM 3 4

样例输出

4
1
2
2
10
6
5
6
5
16

提示

标签

[上一题][提交][讨论版][状态][下一题]